Ordinacija za neurologiju i psihijatriju razvojnog doba za decu, omladinu i odrasle

Iskra

Jedan od osnovnih zadataka ordinacije Iskra jeste pružanje kompletne visoko specijalizovane neurološke i druge neophodne usluge.

Vrše se EEG, EMNG, EMG, ENG, Evocirani potencijali (VEP, SSEP, AEP) pregledi, određuje terapija i prati njen uspeh. Psihološku procenu takođe zahtevaju neki od pacijenata sa neurološkom simpomatologijom. U težim i nejasnim slučajevima vrše se konsultacije i timska obrada bolesnika.

U ordinaciji rade lekari specijalisti, neuropsihijatri, neurolozi i dečji neurolozi sa dugogodišnjim iskustvom.
Ordinacija radi 7 dana u nedelji.

NOVO - EEG kod dece sa Autizmom i Neurorazvojnim poremećajem
BEZ KABLOVA i ograničenja kretanja deteta

Zbog prirode problema dece sa autizmom i neurorazvojnim poremećajima omogućili smo komforne preglede  i bez stresa sa dete i roditelje.

Veličina aparata je u srazmerama mobilnog telefona i apsolutno je prilagođen za decu sa autizmom i neurorazvojnim poremećajima.

NOVO I  NEZAMENLJIVO – PRVI PUT U EVROPI!

PREGLED SE NE NAPLAĆUJE AKO NE USPE!

NOVO U ISKRI
 • Jedinstvena usluga snimanje pacijenata noću, potpuni komfor samo pacijent sa poradicom i cele noći je ISKRA jednom pacijentu na rasplaganju!
 • EEG – kod beba, EEG kod dece sa autističnim spektrom, nesaradljivih pacijenata, kod starih i nepokretnih pacijenata kod nas ili kod vas, dugotrajni višečasovni EEG ili Video EEG kod poremećaja spavanja.
 • 12h-24h holter EEG, konzilijarni pregledi (dva i više lekara), VEP i ERG bez obzira na uzrast pacijenta!
 • EEG kod kockanja i drugih bolesti zavisnosti (ishodi i prognoza), kod panike, anksioznosti i stresa. Lečenje i vraćanje na normalan životniput.

Ko su pacijenti ordinacije?

Pacijenti ordinacije „Iskra” su deca i adolescenti sa neurološkim poremećajima:

 • Glavobolje
 • Epilepsije
 • Dečja cerebralna paraliza (DCO)
 • Multipla skleroza
 • Neuromišićne bolesti
 • Ekstrapiramidne bolesti
 • Problemi sa glasom, govorom, disanjem i gutanjem zbog neuroloških bolesti
 
 
 • Cerebrovaskularne bolesti
 • Neurokutana oboljenja
 • Neonatologija
 • Razvojno savetovalište
 • Genetičko savetovalište
 • Razvojna psihologija i neuropsihologija
 
 

Naši specijalisti

Prof. dr Jasna Jančić

 • neuropsihijatar
 • dečji neurolog
 • neurofizioloekspertske oblasti: neurofiziologija (evocirani potencijali), glavobolje, multipla skleroza, neurokutana oboljenja, mitohondrijske bolesti 1.

Dr sci. med. dr Vladimir Bojović

 • neuropsihijatar
 • ekspertske oblasti: neurofiziologija (evocirani potencijali, EEG, intraoperativni monitoring, lečenje diskusa)
 • osnivač ordinacije

dr Luka Pekić

 • neurolog
 • višegodišnje iskustvo u lečenju cerebrovaskularnih bolesti

Klinički asistent dr sci. med. dr Blažo Nikolić

 • Specijalista dečije neurologije
 • Subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom

dr Duško Stupar

 • dečji psihijatar

Dr sci. med. dr Jelena Mladenović, naučni saradnik

 • dečji neurolog

Dr sci. med. dr Branislav Rovčanin

 • endokrini hirurg
 • ekspert za neuro genetiku

Klinički asistent dr sci. med. Nikola Ivančević, naučni saradnik

 • Specijalista dečije neurologije
 • Subspecijalista kliničke neurofiziologije sa epileptologijom

Marko Jerinić

 • klinički psiholog

U ordinaciji Iskra rade eksperti iz dečije neurologije i dečije psihijatrije kako iz zemlje tako i inostranstva koji gostuju, ali smo ugovorima vezani da ih ne možemo stavljati na sajt ordinacije Iskra.

Sadržaj rada ordinacije

Ordinacija za neurologiju za decu, omladinu i odrasle ,,Iskra” je visoko specijalizovana, i subspecijalizovana, zdravstvena ustanova sa sedištem u Beogradu, u ulici Rudnička 6 na Vračaru.

Misija ordinacije za razvojnu neurologiju je da na najbolji način zadovolji potrebe društva za uslugama neurološke prirode u razvojnom dobu, kao i potrebe koje se tretiraju usko povezanim disciplinama.
Kao takva, ordinacija teži da prati savremene tokove u pogledu dijagnostičke i terapijske delatnosti u pomenutim oblastima, i tako bude lider u oblasti tretiranja teškoća neuropsihijatrijske prirode u razvojnom dobu.

Delatnost obuhvata preventivnu zaštitu, lečenje i unapređenje zdravlja dece i omladine iz delokruga neurološke i psihijatrijske zaštite, rano otkrivanje oboljenja i oštećenja funkcije mozga i nervnog sistema kao i narušenog mentalnog sklada kod dece i omladine, te lečenja, tretmana i rehabilitacije. U tom cilju sarađuje se sa srodnim specijalistima: pedijatrima, neurooftamolozima, psiholozima, neuroradiolozima, otorinolaringolozima (fonijatrima) i drugima.

Sa tradicijom i kvalitetom brojnih eksperata specijalizovanih da se suoče sa problemima neurološke prirode kod najmlađe populacije, ordinacija Iskra je prva privatna ordinacija ovog tipa kod nas.

Neurofiziološka dijagnostika

EEG pregledi dece i omladine u budnom stanju, uz obaveznu primenu standardnih metoda aktivacije (hiperventilacija, foto i druge vrste senzorne stimulacije), i specijalnih metoda aktivacije (u produženom indukovanom spavanju, post – deprivacionom spavanju i dr.), uz primenu poligrafije na 13-to i 16-to kanalnom EEG aparatu.

EEG – klinička opservacija i testovi provokacije kod raznih poremećaja svesti u cilju diferencijalne dijagnostike epileptičnih i neepileptičnih poremećaja.

EEG dijagnostika raznih tipova epilepsija i epileptičnih sindroma dečjeg doba i njihova klasifikacija u skladu sa međunarodnim kriterijumima, radi određivanja antiepileptične terapije izbora. Dijagnostika neuroloških oboljenja vrši se i primenom metoda merenja multimodalnih evociranih potencijala (vizuelni, auditivni i somatosenzorni).

Dijagnostička obrada

1. Pregled

Rutinski se kod svi bolesnika uradi neurološki i psihijatrijski pregled.

 

2. Dijagnoza

Pored toga postoje dijagnostičke procedure koje se rade: EEG, EMG i evocirani potencijali (EP).

3. Tretman

U skladu sa zadatom dijagnozom, pacijent započinje potreban tretman uz nadzor specijalista.

Dijagnostičke metode

Evocirani potencijali – VEP, SSEP, AEP

Evocirani potencijali (EP) su moždani odgovor na ponavljanu stimulaciju određenog nervnog puta, neurofiziološka tehnika ispitivanja senzornih sistema: vidnog, slušnog i osećaja dodira. Senzorni putevi se stimulišu odgovarajućim nadražajima: vid putem slike na monitoru (vizuelni evocirani potencijali – VEP), sluh putem tona na slušalicama (auditivni evocirani potencijali – AEP), dodir putem elektrode postavljene na ruku ili nogu iznad senzornog živca (somatosenzorni evocirani potencijali – SSEP). Odgovor nervnog sistema na karakteristične senzorne nadražaje registruje se elektrodama koje su postavljene na telu i na glavi: iznad kore mozga, moždanog stabla, kičmene moždine, perifernih živaca.

Evocirani potencijali registrovani na ovaj način su korisni za ranu dijagnostiku oštećenja vida i sluha, razlikovanje neurorizične dece sa moždanim oštećenjima, dece sa cerebralnom paralizom, kod psihomotorne retardacije, za dijagnostiku i praćenje demijelinizacionih bolesti, epilepsija, tumora vidnog puta, slušnog nerva i pontocerebelarnog ugla, neurokutanih bolesti, neurometaboličkih i neurodegenerativnih bolesti, ispitivanje stanja nevnog sistema nakon povrede mozga, kao pomoć u diferenciranju tipa glavobolje i mnogim drugim indikacijama. Rana dijagnostika ovih oboljenja uz pomoć EP, omogućava pravovremeno lečenje i rehabilitaciju bolesnika.

Ova savremena metoda zasnovana je na primeni računarske opreme za doziranu stimulaciju i brzo registrovanje električne aktivnosti mozga uz primenu najsavremenijih softvera za obradu podataka.

Tehnika ispitivanja evociranim potencijalima je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda, koja u proseku traje od 30 do 90 minuta (zavisno od vrste ispitivanja, uzrasta i stanja bolesnika) i zahteva kvalitetnu saradnju ispitivača sa bolesnikom. Kod pacijenata koji zbog prirode poremećaja nisu u stanju da sarađuju i male dece, može se izvršiti premedikacija, primenom blažih sredstva za smirenje ili se ispitivanje radi u vreme prirodnog spavanja ispitanika.
Danas su evocirani potencijali postali standardna dijagnostička metoda u kliničkim ispitivanjima u neurologiji, oftalmologiji, otorinolaringologiji i drugim granama medicine, samostalno ili u kombinaciji sa elektroencefalografijom (EEG) i elektromioneurografijom (EMNG).

Zahvaljujući EP, moguće je utvrditi početna oštećenja nervnih puteva pre pojave kliničkih znakova i simptoma. Registrovanjem evociranih potencijala mogu se ustanoviti sledeći poremećaji:

 • oštećenje vidnog živca i pre pojave umanjenja vida ili promena na očnom dnu
 • oštećenja mijelinskog omotača nerava kod demijelinizacionih bolesti (npr multipla skleroza), merenjem brzina provođenja električnih impulsa duž nervnih vlakana koja vode prema mozgu i
 • ispitati stanje provodljivosti u moždanim putevima

Dobijeni podaci doprinose lakšem postavljanju dijagnoze niza neuroloških, oftalmoloških i drugih bolesti koje oštećuju senzorne sisteme.

Način registrovanja evociranih potencijala

Vizuelni (vidni) evocirani potencijali (VEP)

U toku ispitivanja, vrši se stimulacija mrežnjače oka treperavom svetlošću ili svetlo-tamnim poljima. Postupak se sprovodi tako da bolesnik sedi u zamračenoj i od buke izolovanoj prostoriji i gleda televizijski ekran na kome je prikazana animacija šahovske table. Crni i beli kvadratići na tabli naizmično svetle u određenim vremenskim razmacima, što predstavlja vidni nadražaj koji u vidu električnog impulsa putuje od oka prema mozgu. Na bolesnikovu glavu su postavljene površinske elektrode koje prate i registruju te električne impulse do dolaska u potiljačni deo mozga, gde se ti nadražaji prepoznaju. Svako oko se ispituje posebno. Pri tome je važno da osoba koja inače nosi naočare ili sočiva ispitivanje obavi sa njima. Usporenje provođenja električnih impulsa, u poređenju sa nalazom zdravih ispitanika iste životne starosti, govori u prilog oštećenja vidnog puta, od oka do centra za vid.

Somatosenzorni evocirani potencijali (SSEP)

Tokom ispitivanja SSEP se električnim nadražajima stimuliše periferni nerv, a njegov odgovor se registruje površinskim elektrodama postavljenim na poglavini u predelu somatosenzorne kore. Registrovanjem SSEP nad različitim nivoima kičmene moždine može se dobiti uvid u stanje senzitivnih sistema od udova do nivoa registrovanja.

Auditivni evocirani potencijali (AEP)

AEP se primenjuju za objektivnu dijagnostiku perifernih i centralnih oštećenja sluha. Ispitivanje se vrši stimulacijom slušnih receptora uz pomoć slušalica, a auditivni potencijali se registruju u predelu akustične kore temporalnog režnja, površinskim elektrodama postavljenim na poglavinu adhezivnom pastom.

EMNG, EMG, ENG

Elektromioneurografija je značajna elektrofiziološka metoda kojom se dijagnostikuju različita neurološka oboljenja. Pravilnom interpretacijom parametara dobijenih EMNG ispitivanjem možemo dobiti veoma korisne informacije koje ukorelaciji sa kliničkim nalazom mogu ukazati na različita oštećenja perifernog nervnog i mišićnog sistema, odnosno neuromišićne bolesti.

Elektroneurografija (ENG) je metoda ispitivanja brzine provodljivosti senzitivnih I motornih nervnih vlakana primenom električne stimulacije strujama male jačine.

Elektromiografijom (EMG) se putem iglene insercije registruju akcioni potencijali mišićnih vlakana i motornih jedinica ispitivanih mišića, u fazi mirovanja i stanjima voljne  kontrakcije.

Indikacije za elektormiografski pregled su sledeća oboljenja:

 •     Polineuropatije različite etiologije (npr. u okviru šećerne bolesti).
 •     Inflamatorne neuropatije – (Guillain Barré sy) i CIDP.
 •     Kompresivne neuropatije –  (npr. Carpal tunnel sy).
 •     Radikulopatije – lumbosakralnih ili cervikalnih korenova.
 •     Pleksopatije – brahijalne i lumbosakralne.
 •     Bolesti motornog neurona – (amiotrofična lateralna skleroza – ALS).
 •     Miopatije različite etiologije (mišićne distrofije, polimiositisi, dermatomiositisi, miotonične distrofije).
 •     Poremećaji neuromišićne transmisije (mijastenija gravis i mijastenični sindromi) – test repetitvne stimulacije.
 •     Lezije facijalnog nerva (BLINK reflex).

Optimalno vreme za EMNG pregled, u većini slučajeva, je tri nedelje nakon početka simptoma.
Obzirom da ova metoda spade u kategoriju invazivnih dijagnostičkih metoda, savetuje se da pacijent pre pregleda doručkuje i uzme redovnu terapiju. Takođe su bitni podaci da li pacijent ima bolest zgrušavanja krvi, da li uzima antikoagulantnu terapiju, odnosno, isključivanje eventualnog postojanja hepatitis B, C, i HIV infekcije.

ULTRAZVUK ŠTITASTE ŽLEZDE

Normalna funkcija štitaste žlezde je neophodna za pravilan razvoj i funkcionisanje nervnog sistema. Ukoliko štitasta žlezda ne proizvodi dovoljnu količinu hormona (T3 i T4) usled nedostatka joda ili genetički uzrokovane smanjene funkcije, dolazi do nastanka hipotiroidnog kretenizma, teškog razvojnog poremećaja centralnog i perifernog nervnog sistema. Ovo stanje je obično praćeno zastojem u rastu, pospanošću, mentalnom retardacijom, prekomernom potrebom za snom, retkim plakanjem, hipotonijom mišića, suvom kožom, zatvorom i promenom glasa. Komplikacije ovog poremećaja obuhvataju poremećaj hoda, spasticitet mišića, nemogućnost govora, autistično ponašanje i poremećaj vida i sluha.

Poremećaj funkcije štitaste žlezde, bilo u pravcu njene povećanja (hipertireoza) ili smanjena (hipotireoza) normalne proizvodnje hormona, ostvaruje značajne štetne efekte na funkcionisanje nervnog sistema kod dece svih uzrasta. Hipertireoza može biti uzrok nervoze, anksioznosti, opsesivno-kompulsivnog ponašanja, agresivnosti, gubitka telesne težine i smanjenog apetita. S druge strane, hipotireoza dovodi do usporenog ponašanja, pospanosti, smanjene fizičke aktivnosti, sporog toka misli, odloženog ulaska u pubertet i usporenog polnog razvoja.

Dijagnostika urođenih i stečenih oboljenja je jednostavna i neinvazivna, podrazumeva fizikalni pregled pipanjem vrata, ispitivanje hormonske funkcije putem krvi i ultrazvučni pregled, koji na brz, jednostavan i informativan način pruža relevantne informacije o promenama u strukturi štitaste žlezde, koje su ili uzrok ili posledica njenog nepravilnog funkcionisanja.

Prilikom evaluacije neuroloških i psihijatrijskih simptoma, potrebno je kod značajnog broja pacijenata isključiti poremećaje štitaste žlezde, kao uzročni ili doprinoseći faktor nastanku oboljenja.

Bez čekanja

S obzirom da veliki broj malih pacijenata dolazi iz udaljenih krajeva kako naše Republike, tako i iz regiona, potrudili smo se da za sve klijente obezbedimo prevoz i zakazivanje pregleda bez čekanja

Brza reakcija

Radno vreme:
00-24h (7 dana u nedelji)
Ordinacija „Iskra” sa ovakvim radnim vremenom obezbeđuje brzu intervenciju.

Kontakt

Adresa: Rudnička 6, Beograd (Vračar)

Telefon: (+381) 63 11 11 766

Zakazivanje pregleda putem email-om: ordinacija@iskram.com 

Radno vreme: 00 – 24h

Lokacija: